REGULAMIN W SKRÓCIE

 • początek zawodów:
  03/04/2021 15:00 UTC
 • zakończenie:
  04/04/2021 14:59 UTC
 • pasma:
  160/80/40/20/15/10m
 • emisje:
  CW/SSB
 • raporty polskie:
  RS(T) + skrót woj.
 • raporty zagraniczne:
  RS(T) + numer QSO
 • punktacja dla SP:
  3/DX QSO, 1/EU QSO
 • mnożniki dla SP:
  DXCC/pasmo
 • termin logów:
  18.04.2021, 23:59 UTC
 • wyniki wstępne:
  do 15.05.2021
 • termin reklamacji:
  do 30.05.2021
 • ogłoszenie wyników:
  do 15.06.2021

REGULAMIN ZAWODÓW SP DX CONTEST 2021

 1. ORGANIZATORZY: Polski Związek Krótkofalowców oraz SP DX Club.
 2. CEL ZAWODÓW: Radioamatorzy z całego świata nawiązują łączności z jak największą liczbą stacji polskich, z możliwie największej liczby województw. Stacje polskie używają prefiksów 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ. Polskie stacje nawiązują łączności z resztą świata (z wyjątkiem Polski), z możliwie największej liczby podmiotów DXCC.
 3. TERMIN ZAWODÓW: pierwszy pełny weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 14:59 UTC w niedzielę.
 4. PASMA: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU.
 5. EMISJE: fonia (SSB) i telegrafia (CW). Łączności różnymi emisjami z tą samą stacją (w kategorii MIXED) liczą się oddzielnie.
 6. WYWOŁANIE W ZAWODACH:
  • Stacje polskie: "CQ CONTEST" emisją PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
  • Stacje zagraniczne: "CQ SP".
 7. NUMERY KONTROLNE:
  • Stacje polskie nadają grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczenia województwa (np. 59 B). Oznaczenia województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
  • Stacje zagraniczne nadają grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności zaczynając od 001 (np. 59001).
    
  Oznaczenia województw:
  B - lubuskie;
  C - łódzkie;
  D - dolnośląskie;
  F - pomorskie;
  G - śląskie;
  J - warmińsko-mazurskie;
  K - podkarpackie;
  L - lubelskie;
  M - małopolskie;
  O - podlaskie;
  P - kujawsko-pomorskie;
  R - mazowieckie;
  S - świętokrzyskie;
  U - opolskie;
  W - wielkopolskie;
  Z - zachodniopomorskie;
 8. PUNKTACJA:
  • Stacje polskie: QSO ze stacją DX 3 punkty, QSO ze stacją z Europy 1 punkt, łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się.
  • Stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską 3 punkty.
 9. MNOŻNIK:
  • Stacje polskie: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji.
  • Stacje zagraniczne: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16 województw x 6 pasm).
 10. WYNIK KOŃCOWY: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.
 11. KLASYFIKACJA:
  • MOAB MIXED
  • SOAB MIXED HP
  • SOAB MIXED LP
  • SOAB MIXED QRP
  • SOAB PHONE HP
  • SOAB PHONE LP
  • SOAB CW HP
  • SOAB CW LP
  • SOTB MIXED*
  • SOSB PHONE*
  • SOSB CW*
  • SWL MIXED

  * W przypadku logów, gdzie kategorie obejmują konkretne pasma, czyli SOSB i SOTB, zawodnik musi sprecyzować, których pasm dotyczy ta kategoria. Przykłady jak to zrobić są podane we wzorach plików Cabrillo: Przykłady Logów

 12. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE: Każdy uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej z powyższych kategorii. Pozostałe QSO należy pozostawić w logu do kontroli.

  Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:

  • MO: Multi-Operator Single Transmitter, oznacza, że w danym momencie może być nadawany tylko jeden sygnał.
  • SO: Single Operator, oznacza, że wszystkie czyn- ności obsługi stacji, logowania i kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być nadawany tylko jeden sygnał.
  • SOTBSingle Operator Three Bands, SO na trzech dowolnie wybranych pasmach.
  • HPHigh Power - Max. moc wyjściowa ograni- czona wyłącznie licencją.
  • LPLow Power - Max. moc wyjściowa: 100 W.
  • QRP:  Max. moc wyjściowa: 5 W.
  • ABAll Bands, praca na wszystkich pasmach.
  • SBSingle Band, praca na jednym pasmie.
  • MIXED:  Praca obiema emisjami.

  Uczestnicy we wszystkich kategoriach mogą pracować jako tzw. ASSISTED, przy czym self-spotting nie jest dozwolony.

  Wszystkie nadajniki, odbiorniki i anteny muszą się znajdować w kole o średnicy 500 metrów. Używanie sprzętu odbiorczego poza kołem o średnicy 500 metrów jest uważane za niesportowe zachowanie i może być podstawą do dyskwalifikacji.

  Nie wprowadza sie ograniczeń godzinowych zmian pasm i emisji w żadnej kategorii.

  Dla zaliczenia QSO, znak korespondenta i grupa kontrolna muszą być prawidłowo odebrane przez obie stacje.

  Duplikaty QSO należy pozostawić w logu. Nie wprowadza się kary za jakiekolwiek usunięte QSO przez Komisję Zawodów.

  QSO ze stacjami, które nie nadesłały logu zostaną zaliczone, gdy znak danej stacji występował co najmniej cztery (4) razy w przysłanych logach (włączając sprawdzany).

 13. NASŁUCHOWCY(SWL): Nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego. Nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego. Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.
 14. DZIENNIKI: Logi elektroniczne w formacie Cabrillo należy wysyłać wyłącznie poprzez stronę spdxcontest.pzk.org.pl. Logi wysyłane e-mail nie są akceptowane. Logi należy wysłać nie później niż 2 tygodnie od zakończenia zawodów (do 18.04.2021, 23.59 UTC).
 15. WYNIKI: Wyniki wstępne będą dostępne na stronie SP DX Contest (spdxcontest.pzk.org.pl) 15.05.2021.
 16. Wnioski o wyjaśnienie wszelkich rozbieżności należy wysyłać na e-mail: committee@spdxcontest.pzk.org.pl do 30.05.2021. Oficjalne wyniki będą opublikowane na stronie SP DX Contest do 15.06.2021.
 17. DYPLOMY: Każdy uczestnik zawodów będzie mógł pobrać gotowy do wydruku dyplom elektroniczny uczestnictwa. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty.
 18. DYSKWALIFIKACJA: Przekroczenie przepisów krajowych dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie regulaminu zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.
 19. SPRAWY SPORNE: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

Komisja Zawodów SP DX Contest
Polski Związek Krótkofalowców

pdf Regulamin-pdf

RULES SUMMARY

 • start:
  April 3, 2021 15:00 UTC
 • end:
  April 4, 2021 14:59 UTC
 • bands:
  160/80/40/20/15/10m
 • modes:
  CW/SSB
 • SP reports:
  RS(T) + one letter
 • EU/DX reports:
  RS(T) + QSO number
 • EU/DX scoring:
  3 pts/QSO (with SP only)
 • EU/DX multipliers:
  provinces/band
 • log deadline:
  April 18, 2021, 23:59 UTC
 • preliminary scores:
  by May 15, 2021
 • dispute deadline:
  by May 30, 2021
 • official results:
  by June 15, 2021

SP DX CONTEST 2021 – RULES

 1. ORGANIZERS: PZK - Polish Amateur Radio Union (Polski Związek Krótkofalowców) in cooperation with the SP DX Club.
 2. OBJECTIVE: For amateurs around the world to contact as many Polish stations in as many provinces of Poland as possible. Polish stations use the following prefixes: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ. Polish stations contact the rest of the world (except Poland) in as many DXCC entities as possible.
 3. DATE: The first full weekend of April from 15:00 UTC Saturday to 14:59 UTC Sunday.
 4. BANDS: 160, 80, 40, 20, 15 and 10m according to the IARU Band Plan.
 5. MODES: PHONE and CW. Contacts on PHONE and CW with the same station in the MIXED category are counted as separate contacts.
 6. CALLING PRACTICE:
  • Polish stations: "CQ CONTEST" on PHONE, or "CQ TEST" on CW;
  • Foreign stations "CQ SP".
 7. EXCHANGE GROUPS:
  • Polish stations send a report, consisting of a signal report (RS or RST) plus the letter of the province designator (e.g., 59 B). The 16 province designators are: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W and Z.
  • Foreign stations send a report consisting of a signal report (RS or RST) plus contact number beginning with 001 (e.g., 59 001).
    
  Province (Voivodeship) designators:
  B - lubuskie;
  C - łódzkie;
  D - dolnośląskie;
  F - pomorskie;
  G - śląskie;
  J - warmińsko-mazurskie;
  K - podkarpackie;
  L - lubelskie;
  M - małopolskie;
  O - podlaskie;
  P - kujawsko-pomorskie;
  R - mazowieckie;
  S - świętokrzyskie;
  U - opolskie;
  W - wielkopolskie;
  Z - zachodniopomorskie;
 8. POINTS:
  • For Polish stations: A QSO with a DX station (outside Europe): 3 points, a QSO with a station in Europe: 1 point. Contacts between Polish stations: 0 points.
  • For foreign stations: 3 points for every contact with a Polish station.
 9. MULTIPLIER:
  • For Polish stations: Countries on the current DXCC list (except SP) contacted on each band, regardless of mode.
  • For foreign stations: Provinces in Poland contacted on each band, regardless of mode, for a maximum of 96 (16 provinces x 6 bands).
 10. SCORING: The total QSO points on all bands multiplied by the sum of the multipliers on all bands.
 11. CATEGORIES:
  • MOAB MIXED
  • SOAB MIXED HP
  • SOAB MIXED LP
  • SOAB MIXED QRP
  • SOAB PHONE HP
  • SOAB PHONE LP
  • SOAB CW HP
  • SOAB CW LP
  • SOTB MIXED*
  • SOSB PHONE*
  • SOSB CW*
  • SWL MIXED

  * In the case of logs where the categories include specific bands, i.e. SOSB and SOTB, the competitor must specify which bands this category applies to. Examples of how to do this are given in the Cabrillo file templates: Log Examples

 12. GENERAL RULES AND DEFINITIONS: Every participant must declare one entry category only, and only QSOs matching the category description will be scored. Any other QSOs should be left in the log for cross-checking.

  Definition of categories and abbreviations used:

  • MO: Multi-operator Single Transmitter means that only one signal may be transmitted at any given time.
  • SO: Single Operator means that all contest activi- ties, station operating, logging and scorekeeping are performed by one person. In addition, only one signal may be transmitted at any given time.
  • SOTB: Single Operator Three Band - SO on any three chosen bands.
  • HP: High Power - Max. output power allowed by your license class.
  • LP: Low Power - Max. output power is 100 watts.
  • QRP: Max. output power is 5 watts.
  • AB: All Bands
  • SB: Single Band
  • MIXED: Mixed Mode

  Entrants in all categories may use QSO finding assistance. No self-spotting is allowed.

  All station transmitters, receivers and antennas must be located within a 500 meter diameter circle. The use of receiving equipment outside the 500 meter circle is considered unsportsmanlike and may be grounds for disqualification.

  There are no restrictions on the number of band and emission changes allowed each hour for any of the categories.

  The call sign and the exchange must be correctly copied by both stations in order to receive QSO credit.

  Duplicate contacts should be left in the log. There is no penalty for any duplicates removed from the log by the Contest Committee.

  QSOs with stations without submitted logs are counted as confirmed only if such a callsign was present at least four (4) times in all submitted logs.

 13. SHORT WAVE LISTENERS (SWL): Polish SWLs must log the callsign, signal report and exchange sent by a foreign station, as well as the callsign of the Polish station. Foreign SWLs must log the callsign and exchange sent by the Polish station, as well as the callsign of the foreign station. Points, multiplier and scoring is the same as for transmitting stations. Both Polish stations and foreign stations can only be logged once per band and mode, except if one of the stations is a new multiplier.
 14. CONTEST LOGS: Electronic logs in the Cabrillo format should be sent via the spdxcontest.pzk.org.pl website only. Logs sent via e-mail are no longer acceptable. All entries must be submitted no later than April 18, 2021, 23.59 UTC.
 15. CONTEST RESULTS: Preliminary results will be available on the SP DX Contest website (spdxcontest.pzk.org.pl) on May 15, 2021. Any discrepancies and requests for clarification can be submitted to committee@spdxcontest.pzk.org.pl until May 30, 2021. Official results will be published on the SPDX Contest website by June 15, 2021.
 16. AWARDS: Every participant will be able to download a ready-to-print electronic certificate. Top scores in each category, country and continent may receive plaques sponsored by individuals and groups. It is also expected that there will be special awards in categories designated by their sponsors.
 17. DISQUALIFICATION: Violation of amateur radio regulations in the country of the contestant or violation of the rules of the contest, or unsportsmanlike conduct, will be deemed sufficient cause for disqualification.
 18. DISPUTES: Decisions of the Contest Committee will be final.
 19. SP DX Contest Committee
  Polish Amateur Radio Union

  pdf Rules-pdf