NEWS: SP DX Contest 2020 final results now available
NOWOŚCI: Opublikowane zostały końcowe wyniki SP DX Contest 2020

ROZGRYWKA

Przed startem w zawodach, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Poniżej, w skrócie wyjaśniono podstawowe zasady.

W zawodach SP DX CONTEST zawodnicy dzielą się na dwie grupy - startujący z terytorium Polski i stacje zagraniczne. Punktowane są wyłącznie łączności przeprowadzone pomiędzy korespondentami należącymi do osobnych grup. Stacje polskie podają raport składający się z RST (zwyczajowo 59 lub 599) oraz jednoliterowego skrótu województwa (B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W lub Z). Stacje zagraniczne podają kolejny numer łączności.

Zgodnie z regulaminem zawodów wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii. Jednocześnie informujemy, że nie są dozwolone praktyki typu self-spotting (spoty własnego znaku i prośby o spoty). Informujemy też, że od edycji zawodów w 2017 została wprowadzona mała zmiana w regulaminie - wykreślono zapis ograniczający (do 12) ilość zmian pasma/emisji w ciągu godziny zegarowej.

Jeśli przeprowadziłeś łączność niepasującą do zadeklarowanej kategorii, pozostaw ją w logu - zostanie zaliczona korespondentowi (przy rozliczeniu zawodów). W przypadku kategorii typu SB, algorytm przypisze Cię do subkategorii pasmowej którą zadeklarowaleś. Dla kategorii TB algorytm nie przyzna punktów za QSO na pasmach (poza trzema zadeklarowanymi).

Po zakończeniu pracy w zawodach, stacje powinny przesłać dziennik (w formacie Cabrillo) poprzez odnośnik znajdujący się w górnym prawym rogu tej strony. Dopuszczalne jest także wysyłanie logów e-mail, jednak nie jest to preferowana forma wysyłania logu.

Wskazówka: Stacje QRP proszone są o nie używanie (nadawanie) /qrp na końcu swojego znaku.

COMPETITION

The full set of rules can be found here, some basics are explained below.

In the SP DX Contest, competitors are divided into two groups – Polish stations and foreign stations outside of Poland. Only contacts made between SP and non-SP participants are scored, however all entries should be left in the log. Polish stations report their one-letter province (voivodeship) abbreviation (as shown on the map), while others give their sequential QSO number.

Regarding the contest rules, we would like to remind everyone that using the DX Cluster and spotting networks is permitted in the SP DX Contest in all categories, albeit self-spotting or asking to be spotted is not. Please also note that as of 2017, we have removed the limitation on the number of band/mode changes during a clock hour in all categories.

If you have made any contacts that are outside your declared category (on another band, mode, etc.), please do not delete them from your log, as they will be used for log cross-checking. Also, please do not delete duplicate QSOs from your log. You will not be penalized for any of these.

After the contest, participants should send the station log (in the Cabrillo format) using the link in the upper right-hand corner of this page. Logs sent by e-mail are still accepted, but it is not the recommended way.

Hint: QRP stations - Please do NOT use (transmit) /qrp at the end of your call!

For stations outside of Poland, Super Check Partial (SCP) and province (voivodeship) suggestion files for use by N1MM+ and Win-Test contest logging software have been prepared by Chris SP5KP and are available for download here: N1MM+, Win-Test.

KOMISJA ZAWODÓW

 • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Przewodniczący Komisji
 • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - Przedstawiciel PZK
 • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - Członek Komisji

Konsultanci IT

 • Jacek Lipkowski (SQ5BPF) - Starszy Konsultant IT
 • Tomasz Barbachowski (SP5UAF) - Konsultant IT
 • Waldemar Sznajder (3Z6AEF) - Konsultant IT

TŁUMACZENIA

 • Ryszard Assarabowski (K1CC) - wersja angielska

CONTEST COMMITTEE

 • Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Chairman of the Committee
 • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - PZK Representative
 • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - Member of the Committee

IT Consultants

 • Jacek Lipkowski (SQ5BPF) - Senior IT Consultant
 • Tomasz Barbachowski (SP5UAF) - IT Consultant
 • Waldemar Sznajder (3Z6AEF) - IT Consultant

TRANSLATIONS

 • Rich Assarabowski (K1CC) - English version