Standing in solidarity with Ukraine. Stop the war  
  Solidarni z Ukrainą. Stop wojnie  

ZAWODY

W związku z bieżącymi wydarzeniami organizatorzy podjęli decyzję o wyłączeniu stacji z Rosji i Białorusi z udziału w SP DX Contest 2023. Łączności stacji SP z ww. krajami nie będą punktowane i nie zaliczają się jako mnożnik.

Przed startem w zawodach, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Poniżej, w skrócie wyjaśniono podstawowe zasady.

W zawodach SP DX CONTEST zawodnicy dzielą się na dwie grupy - startujący z terytorium Polski i stacje zagraniczne. Punktowane są wyłącznie łączności przeprowadzone pomiędzy korespondentami należącymi do osobnych grup. Stacje polskie podają raport składający się z RST (zwyczajowo 59 lub 599) oraz jednoliterowego skrótu województwa (B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W lub Z). Stacje zagraniczne podają kolejny numer łączności.

Zgodnie z regulaminem zawodów wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii. Natomiast nie są dozwolone praktyki typu self-spotting (spoty własnego znaku i prośby o spoty). Informujemy też, że od edycji zawodów w 2017 została wprowadzona mała zmiana w regulaminie - wykreślono zapis ograniczający (do 12) ilość zmian pasma/emisji w ciągu godziny zegarowej.

Jeśli przeprowadziłeś łączność niepasującą do zadeklarowanej kategorii, pozostaw ją w logu - zostanie zaliczona korespondentowi. W przypadku kategorii typu SB, algorytm przypisze Cię do subkategorii pasmowej którą zadeklarowaleś. Dla kategorii TB algorytm nie przyzna punktów za QSO na pasmach (poza trzema zadeklarowanymi).

Po zakończeniu pracy w zawodach, stacje powinny przesłać dziennik w formacie Cabrillo poprzez odnośnik znajdujący się w górnym prawym rogu tej strony. Od 2021 roku logi wysyłane przez e-mail i papierowe nie są przyjmowane! Prosimy o zwrócenie uwagi, że skrócilismy termin zgłaszania logów do 2 tygodni po zawodach (16.04.2023).

Wskazówka: Stacje QRP proszone są o nie używanie (nadawanie) /qrp na końcu swojego znaku.

COMPETITION

Due to current events, the organisers have decided to exclude stations from Russia and Belarus from participation in the SP DX Contest 2023.

The full set of rules can be found here , some basics are explained below.

In the SP DX Contest, competitors are divided into two groups – Polish stations and foreign stations outside of Poland. Only contacts made between SP and non-SP participants are scored, however all entries should be left in the log. Polish stations report their one-letter province (voivodeship) abbreviation (as shown on the map), while others give their sequential QSO number.

Regarding the contest rules, we would like to remind everyone that using the DX Cluster and spotting networks is permitted in the SP DX Contest in all categories, albeit self-spotting or asking to be spotted is not. Please also note that as of 2017, we have removed the limitation on the number of band/mode changes during a clock hour in all categories.

If you have made any contacts that are outside your declared category (on another band, mode, etc.), please do not delete them from your log, as they will be used for log cross-checking. Also, please do not delete duplicate QSOs from your log. You will not be penalized for any of these.

After the contest, participants should send the station log in Cabrillo format. Click on the SUBMIT LOG tab in the upper right-hand corner of this page to submit your log. Logs sent by e-mail and paper logs are no longer accepted. Also, please note that we have shortened the deadline for submitting logs, they must now be sent no later than 2 weeks after the contest (April 16, 2023).

Hint: QRP stations - Please do NOT use (transmit) /qrp at the end of your call!

Członkowie PZK którzy wezmą udział w zawodach biorą również udział we współzawodnictwie oddziałowym, które organizowane jest przez PZK.
Aktualny regulamin współzawodnictwa OT PZK 2023

Wyniki tegorocznego współzawodnictwa oddziałowego

KOMISJA ZAWODÓW

 • Radosław Chróścicki (SP5ADX) - Przewodniczący Komisji
 • Piotr Eichler (SP2LQP) - Przedstawiciel PZK
 • Adam Grzenia (SQ9S) - Przedstawiciel SPDXC

Konsultanci IT

 • Marcin Trawiński (SP3BBS) - Starszy Konsultant IT
 • Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - Konsultant IT

TŁUMACZENIA

 • Członkowie Komisji - wersja angielska
 • David (CT1DRB) - wersja portugalska
 • Petro (UW3WF) - wersja ukraińska
 • Atsu (JE1TRV) - wersja japońska
 • Ignacio (EA4OR) - wersja hiszpańska
 • Fabian (DJ5CW) - wersja niemiecka
 • Tony (IK1QBT) - wersja włoska
 • Andris (YL2FD) - wersja łotewska
 • Bronius (LY5O) - wersja litewska
 • Rado (OM2ZZ) - wersja słowacka
 • Bertrand (F6HKA) - wersja francuska
 • Lech (LA7MFA) - wersja norweska
 • Martin (OK1RR) - wersja czeska
 • Timo (OH1NOA) - wersja fińska

CONTEST COMMITTEE

 • Radosław Chróścicki (SP5ADX) - Chairman of the Committee
 • Piotr Eichler (SP2LQP) - PZK Representative
 • Adam Grzenia (SQ9S) - SPDXC Representative

IT Consultants

 • Marcin Trawiński (SP3BBS) - Senior IT Consultant
 • Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - IT Consultant

TRANSLATIONS

 • Committee members - English version
 • David (CT1DRB) - Portuguese version
 • Petro (UW3WF) - Ukrainian version
 • Atsu (JE1TRV) - Japanese version
 • Ignacio (EA4OR) - Spanish version
 • Fabian (DJ5CW) - German version
 • Tony (IK1QBT) - Italian version
 • Andris (YL2FD) - Latvian version
 • Bronius (LY5O) - Lithuanian version
 • Rado (OM2ZZ) - Slovak version
 • Bertrand (F6HKA) - French version
 • Lech (LA7MFA) - Norwegian version
 • Martin (OK1RR) - Czech version
 • Timo (OH1NOA) - Finnish version