REGULAMIN W SKRÓCIE

 • początek zawodów:
  06/04/2019 15:00 UTC
 • zakończenie:
  07/04/2019 15:00 UTC
 • pasma:
  160/80/40/20/15/10m
 • emisje:
  CW/SSB
 • raporty polskie:
  RS(T) + skrót woj.
 • raporty zagraniczne:
  RS(T) + numer QSO
 • punktacja dla SP:
  3/DX QSO, 1/EU QSO
 • mnożniki dla SP:
  1/DXCC/pasmo
 • termin logów:
  30.04.2019
 • wyniki wstępne:
  9.05 opublikowane
 • termin reklamacji:
  16.05.2019
 • ogłoszenie wyników:
  do 31.05.2019

REGULAMIN ZAWODÓW SP DX CONTEST 2019

 1. ORGANIZATORZY: Polski Związek Krótkofalowców oraz SP DX Club.
 2. CEL ZAWODÓW: Radioamatorzy z całego świata nawiązują łączności z jak największą liczbą stacji polskich, z możliwie największej liczby województw. Stacje polskie używają prefiksów 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ.
 3. TERMIN ZAWODÓW: pierwszy pełny weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę.
 4. PASMA: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU.
 5. EMISJE: fonia (SSB) i telegrafia (CW). Łączności różnymi emisjami z tą samą stacją (w kategorii MIXED) liczą się oddzielnie.
 6. WYWOŁANIE W ZAWODACH:
  • Stacje polskie:"CQ CONTEST" emisją PHONE oraz "CQ TEST" na CW;
  • Stacje zagraniczne: "CQ SP".
 7. NUMERY KONTROLNE:
  • Stacje polskie nadają grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczenia województwa (np. 59 B). Oznaczenia województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
  • Stacje zagraniczne nadają grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności zaczynając od 001 (np. 59001).
    
  Oznaczenia województw:
  B - lubuskie;
  C - łódzkie;
  D - dolnośląskie;
  F - pomorskie;
  G - śląskie;
  J - warmińsko-mazurskie;
  K - podkarpackie;
  L - lubelskie;
  M - małopolskie;
  O - podlaskie;
  P - kujawsko-pomorskie;
  R - mazowieckie;
  S - świętokrzyskie;
  U - opolskie;
  W - wielkopolskie;
  Z - zachodniopomorskie;
 8. PUNKTACJA:
  • Stacje polskie: QSO ze stacją DX - 3 punkty, QSO ze stacją z Europy - 1 punkt, łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
  • Stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską - 3 punkty.
 9. MNOŻNIK:
  • Stacje polskie: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
  • Stacje zagraniczne: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie - 96 (16 województw x 6 pasm).
 10. WYNIK KOŃCOWY: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.
 11. KLASYFIKACJA:
  • MOAB MIXED
  • SOAB MIXED HP
  • SOAB MIXED LP
  • SOAB MIXED QRP
  • SOTB MIXED
  • SOAB PHONE HP
  • SOAB PHONE LP
  • SOSB PHONE
  • SOAB CW HP
  • SOAB CW LP
  • SOSB CW
  • SWL MIXED
 12. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE: Każdy uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej z powyższych kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli. Pozostałe QSO powinny być pozostawione w logu do kontroli.

  Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:

  • MO: Multi-Operator Single-Transmitter, oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał;
  • SO: Single Operator, oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał;
  • SOTB: Single Operator Three Bands, SO na trzech dowolnie wybranych pasmach;
  • HP: High Power, maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją;
  • LP: Low Power, maksymalna moc wyjściowa: 100 W;
  • QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W;
  • AB: All Bands, praca na wszystkich pasmach;
  • SB: Single Band, praca na jednym pasmie;
  • MIXED: praca obiema emisjami.

  Uczestnicy we wszystkich kategoriach mogą pracować jako tzw. ASSISTED, przy czym self-spotting nie jest dozwolony.

  Wszystkie nadajniki, odbiorniki i anteny muszą się znajdować w kole o średnicy 500 metrów. Używanie sprzętu odbiorczego poza kołem o średnicy 500 metrów jest uważane za niesportowe zachowanie i może być podstawą do dyskwalifikacji.

  Nie wprowadza sie ograniczeń godzinowych zmian pasm i emisji w żadnej kategorii. Dla zaliczenia QSO, znak korespondenta i grupa kontrolna muszą być prawidłowo odebrane przez obie stacje. Duplikaty QSO należy pozostawić w logu. Nie wprowadza się kary za jakiekolwiek usunięte QSO przez Komisję Zawodów.

 13. NASŁUCHOWCY (SWL): Nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego. Nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego. Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.
 14. DZIENNIKI: Logi elektroniczne w formacie Cabrillo należy wysyłać poprzez stronę spdxcontest.pzk.org.pl. Jest to preferowana forma. Dopuszczone jest wysłanie logu na adres e-mail: spdxc-logs@pzk.org.pl. Plik Cabrillo logu powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy. Dzienniki papierowe nie są przyjmowane. Dzienniki należy wysłać nie później niż do 30 kwietnia danego roku.
 15. WYNIKI: Wyniki wstępne będą dostępne na stronie SP DX Contestu (spdxcontest.pzk.org.pl) 4 maja 2019. Wnioski o wyjaśnienie wszelkich rozbieżności należy wysyłać na e-mail: spdxc-logs@pzk.org.pl do 11 maja 2019. Oficjalne wyniki będą opublikowane na stronie SPDX Contestu do 31 maja 2019 r.
 16. DYPLOMY: Za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Każdy uczestnik zawodów będzie mógł pobrać gotowy do wydruku dyplom elektroniczny uczestnictwa, identyczny z jego papierowym odpowiednikiem.
 17. DYSKWALIFIKACJA: Przekroczenie przepisów krajowych dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.
 18. SPRAWY SPORNE: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

Komisja Zawodów SP DX Contest
Polski Związek Krótkofalowców


RULES SUMMARY

 • start:
  April 6, 2019 15:00 UTC
 • end:
  April 7, 2019 15:00 UTC
 • bands:
  160/80/40/20/15/10m
 • modes:
  CW/SSB
 • SP reports:
  RS(T) + one letter
 • EU/DX reports:
  RS(T) + QSO number
 • EU/DX scoring:
  3 pts/QSO (with SP only)
 • EU/DX multipliers:
  provinces/band
 • log deadline:
  April 30, 2019
 • preliminary scores:
  May 9, published
 • dispute deadline:
  May 16, 2019
 • official results:
  until May 31, 2019

SP DX CONTEST 2019 – RULES

 1. ORGANIZERS: PZK - Polish Amateur Radio Union (Polski Związek Krótkofalowców) in cooperation with the SP DX Club.
 2. OBJECTIVE: For amateurs around the world to contact as many Polish stations in as many provinces of Poland as possible. Polish stations use the following prefixes: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ.
 3. DATE: The first full weekend of April from 15:00 UTC Saturday to 15:00 UTC Sunday.
 4. BANDS: 160, 80, 40, 20, 15 and 10m according to the IARU Band Plan.
 5. MODES: PHONE and CW. Contacts on PHONE and CW with the same station in the MIXED category are counted as separate contacts.
 6. CALLING PRACTICE:
  • Polish stations: "CQ CONTEST" on PHONE, or "CQ TEST" on CW;
  • Foreign stations "CQ SP".
 7. EXCHANGE GROUPS:
  • Polish stations send a report, consisting of a signal report (RS or RST) plus the letter of the province designator (e.g., 59 B). The 16 province designators are: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W and Z.
  • Foreign stations send a report consisting of a signal report (RS or RST) plus contact number beginning with 001 (e.g., 59 001).
    
  Province (Voivodeship) designators:
  B - lubuskie;
  C - łódzkie;
  D - dolnośląskie;
  F - pomorskie;
  G - śląskie;
  J - warmińsko-mazurskie;
  K - podkarpackie;
  L - lubelskie;
  M - małopolskie;
  O - podlaskie;
  P - kujawsko-pomorskie;
  R - mazowieckie;
  S - świętokrzyskie;
  U - opolskie;
  W - wielkopolskie;
  Z - zachodniopomorskie;
 8. POINTS:
  • For Polish stations: A QSO with a DX station (outside Europe): 3 points, a QSO with a station in Europe: 1 point. Contacts between Polish stations: 0 points.
  • For foreign stations: 3 points for every contact with a Polish station.
 9. MULTIPLIER:
  • For Polish stations: Countries on the current DXCC list (except SP) contacted on each band, regardless of mode.
  • For foreign stations: Provinces in Poland contacted on each band, regardless of mode, for a maximum of 96 (16 provinces x 6 bands).
 10. SCORING: The total QSO points on all bands multiplied by the sum of the multipliers on all bands.
 11. CATEGORIES:
  • MOAB MIXED
  • SOAB MIXED HP
  • SOAB MIXED LP
  • SOAB MIXED QRP
  • SOTB MIXED
  • SOAB PHONE HP
  • SOAB PHONE LP
  • SOSB PHONE
  • SOAB CW HP
  • SOAB CW LP
  • SOSB CW
  • SWL MIXED
 12. GENERAL RULES AND DEFINITIONS: Every participant must declare one entry category only, and only QSOs matching the category description will be scored. Any other QSOs should be left in the log for cross-checking.

  Definition of categories and abbreviations used:

  • MO: Multi-operator Single Transmitter means that only one signal may be transmitted at any given time.
  • SO: Single Operator means that all contest activities, station operating, logging and scorekeeping are performed by one person. In addition, only one signal may be transmitted at any given time.
  • SOTB: Single Operator Three Band - SO on any three chosen bands.
  • HP: High Power - the maximum output power allowed by your license class.
  • LP: Low Power - maximum output power is 100 watts.
  • QRP: Maximum output power is 5 watts.
  • AB: All Bands.
  • SB: Single Band.
  • MIXED: Mixed Mode.

  Entrants in all categories may use QSO finding assistance. No self-spotting is allowed.

  All station transmitters, receivers and antennas must be located within a 500 meter diameter circle. The use of receiving equipment outside the 500 meter circle is considered unsportsmanlike and may be grounds for disqualification.

  There are no restrictions on the number of band and emission changes allowed each hour for any of the categories. The call sign and the exchange must be correctly copied by both stations in order to receive QSO credit. Duplicate contacts should be left in the log. There is no penalty for any contacts removed from the log by the Contest Committee.

 13. SHORT WAVE LISTENERS (SWL): Polish SWLs must log the callsign, signal report and exchange sent by a foreign station, as well as the callsign of the Polish station. Foreign SWLs must log the callsign and exchange sent by the Polish station, as well as the callsign of the foreign station. Points, multiplier and scoring is the same as for transmitting stations. Both Polish stations and foreign stations can only be logged once per band and mode, except if one of the stations is a new multiplier.
 14. CONTEST LOGS: Electronic logs in the Cabrillo format should be sent via the spdxcontest.pzk.org.pl website. Logs sent via e-mail spdxc-logs@pzk.org.pl are also acceptable but Web submissions are preferred. Paper logs are not accepted. All entries must be submitted no later than April 30 of the year of the contest.
 15. CONTEST RESULTS: Preliminary results will be available on the SP DX Contest website (spdxcontest.pzk.org.pl) on May 4, 2019. Any discrepancies and requests for clarification can be submitted to spdxc-log@pzk.org.pl until May 11, 2019. Official results will be published on the SPDX Contest website on May 31, 2019.
 16. AWARDS: The top scores in each category will be awarded certificates. The number of the certificates will be decided by the Contest Committee based on the number of participants in each category as well as the scores of the leading participants in their countries. It is also expected that there will be special awards in categories designated by their sponsors. Every participant will be able to download a ready-to-print electronic certificate, identical to its paper equivalent.
 17. DISQUALIFICATION: Violation of amateur radio regulations in the country of the contestant or violation of the rules of the contest, or unsportsmanlike conduct, will be deemed sufficient cause for disqualification.
 18. DISPUTES: The decisions of the Contest Committee will be final.

SP DX Contest Committee
Polski Związek Krótkofalowców