Welcome to the SP DX 2024 Contest Site
Witamy na portalu SP DX Contest 2024

ZAWODY

Przed startem w zawodach, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Poniżej, w skrócie wyjaśniono podstawowe zasady.

W zawodach SP DX CONTEST zawodnicy dzielą się na dwie grupy - startujący z terytorium Polski i stacje zagraniczne. Punktowane są wyłącznie łączności przeprowadzone pomiędzy korespondentami należącymi do osobnych grup. Stacje polskie podają raport składający się z RST (zwyczajowo 59 lub 599) oraz jednoliterowego skrótu województwa (B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W lub Z). Stacje zagraniczne podają kolejny numer łączności.

Zgodnie z regulaminem zawodów wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii. Self-spotting jest dozwolony.

Jeśli przeprowadziłeś łączność niepasującą do zadeklarowanej kategorii, pozostaw ją w logu - dane zostaną użyte podczas rozliczania zawodów. Także duplikaty należy pozostawić w logu. Nie ma kar za nadmiarowe łączności.

Po zakończeniu pracy w zawodach, stacje powinny przesłać dziennik w formacie Cabrillo poprzez odnośnik znajdujący się w górnym prawym rogu tej strony. Logi wysyłane przez e-mail i papierowe nie są przyjmowane! Prosimy o zwrócenie uwagi, że skrócilismy termin zgłaszania logów do 2 tygodni po zawodach (21.04.2024).

Wskazówka: Stacje QRP proszone są o nie używanie (nadawanie) /qrp na końcu swojego znaku.

COMPETITION

The full set of rules can be found here, some basics are explained below.

In the SP DX Contest, competitors are divided into two groups – Polish stations and foreign stations outside of Poland. Only contacts made between SP and non-SP participants are scored, however all entries should be left in the log. Polish stations report their one-letter province (voivodeship) abbreviation (as shown on the map), while others give their sequential QSO number.

Regarding the contest rules, we would like to remind everyone that using the DX Cluster and spotting networks is permitted in the SP DX Contest in all categories. Self-spotting is allowed.

If you have made any contacts that are outside your declared category (on another band, mode, etc.), please do not delete them from your log, as they will be used for log cross-checking. Also, please do not delete duplicate QSOs from your log. You will not be penalized for any of these.

After the contest, participants should send the station log in Cabrillo format. Click on the SUBMIT LOG tab in the upper right-hand corner of this page to submit your log. Logs sent by e-mail and paper logs are no longer accepted. Also, please note that we have shortened the deadline for submitting logs, they must now be sent no later than 2 weeks after the contest (21.04.2024).

Hint: QRP stations - Please do NOT use (transmit) /qrp at the end of your call!

Członkowie PZK którzy wezmą udział w zawodach biorą również udział we współzawodnictwie oddziałowym, które organizowane jest przez PZK.
Aktualny regulamin współzawodnictwa OT PZK 2024

Wyniki tegorocznego współzawodnictwa oddziałowego

KOMISJA ZAWODÓW

 • Radosław Chróścicki (SP5ADX) - Przewodniczący Komisji
 • Piotr Skrzypczak (SP2JMR) - Przedstawiciel PZK
 • Adam Grzenia (SQ9S) - Przedstawiciel SPDXC

Personel IT

 • Marcin Trawiński (SP3BBS) - Główny Specjalista IT
 • Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - Specjalista IT

TŁUMACZENIA

 • Członkowie Komisji - wersja angielska

CONTEST COMMITTEE

 • Radosław Chróścicki (SP5ADX) - Chairman of the Committee
 • Piotr Skrzypczak (SP2JMR) - PZK Representative
 • Adam Grzenia (SQ9S) - SPDXC Representative

IT Staff

 • Marcin Trawiński (SP3BBS) - Senior IT Specialist
 • Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - IT Specialist

TRANSLATIONS

 • Committee members - English version